China Car Forums banner
1 - 4 of 4 Posts

·
Premium Member
Joined
·
1,056 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Estimated production 2005 (last update- October 2005)
 • Chang’an Auto 330.000
 • Beiqi Futian 300.000
 • Shanghai-Volkswagen: 241.800
 • Shanghai-GM: 235.000
 • Shanghai-GM Wuling 230.000
 • Hafei 230.000
 • FAW-Volkswagen 227.850
 • Guangzhou-Honda: 204.900
 • Beijing-Hyundai 197.300
 • Tianjin-FAW Xiali 191.900
 • Chery (Qirui) 158.000
 • Dongfeng Nissan 132.000
 • Dongfeng-Citroën 117.800
 • Geely (Jili): 105.400
 • Changan-Suzuki 102.600
 • Changhe 102.000
 • Dongfeng Yueda-KIA 80.700
 • Huachen-Jinbei 80.000
 • Changcheng 80.000
 • Tianjin-Toyota 78.500
 • Haima 70.400
 • Dongfeng Light Truck 65.000
 • Nanjing-Chang´an 65.000
 • Shanghai-GM Dongyue 53.700
 • FAW-Car 53.600
 • Chang´an Ford 44.100
 • Dongnan: 42.100
 • FAW Hongta 37.500
 • Zhongxing 30.000
 • Jianghuai Ruifeng 29.400
 • Nanjing-Fiat 26.300
 • Qingling 26.000
 • FAW Harbin 25.000
 • Shanghai Huapu 23.800
 • Dongfeng Honda 21.600
 • Dongfeng Liuzhou 21.500
 • Changhe-Suzuki 21.300
 • Changfeng Liebao 21.000
 • Zhengzhou-Nissan 20.000
 • Yangzi 18.000
 • Dadi Hebei 15.000
 • Shuguang 15.000
 • Beijing Jeep 14.500
 • Beijing Auto 13.500
 • Shanghai-GM Norsom 13.400
 • Jiangling Landwind 13.000
 • Shanghai Wanfeng 12.000
 • Huachen BMW 11.800
 • Tianma 10.000
 • BYD Auto 9.200
 • Gonow (Ji’ao) 8.000
 • Huachen Zhonghua 7.800
 • Forta (Fuda) 6.400
 • Tianjin FAW Huali 6.200
 • Zhongtai (New Tech) 6.000
 • Huaxiang Fuqi 5.500
 • Nanqi 5.100
 • Xinkai 5.000
 • Huayang 5.000
 • Tongbao 5.000
 • FAW Chengdu 4.900
 • Jiangling SUV 4.300
 • Jincheng 4.000
 • Jiangnan 3.500
 • Nanhai Fudi 3.500
 • Shuanghuan 3.500
 • Huatai Hyundai 3.400
 • Hanjiang 3.000
 • Dadi Chengdu 2.900
 • FAW Fengyue 2.500
 • Tianqi Meiya 2.500
 • Jincheng 2.500
 • Shanghai Yizheng 2.200
 • Bende 2.000
 • Baolong 1.500
 • Beijing Beilu 1.500
 • Lushan 1.500
 • Feidie 1.500
 • Tongtian 1.000
 • Huabei 1.000
 • Dong’an Heibao 750
 • YTO Dongfang 750
 • Zhongshun 700
 • Hongyuan 100
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top