China Car Forums banner
1 - 4 of 4 Posts

· Registered
Joined
·
3 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Tôi cần mua phụ tùng thay thế cho SMA 7150, bạn có thể giúp tôi gửi về Việt Nam được không?
Tay nắm cửa ô tô 4 cánh: 1 bộ
Khóa cốp sau: 1 bộ
Xe đầy đủ gioăng: 4 cánh và khung cửa, kính.
máng xối mưa: 1 cái
Nắp tay cầm bằng nhựa có núm điều chỉnh kính 4 cánh.
Tất cả đèn trước và sau đều hoàn chỉnh
1 tay lái
toàn bộ logo của xe
vui lòng cho tôi báo giá và gửi nó vào địa chỉ email của tôi: [email protected]
 

· Registered
Joined
·
3 Posts
Discussion Starter · #3 ·
I need to buy spare parts for SMA 7150, can you help me send it to Vietnam?
4-wing car door handle: 1 set
Rear trunk lock: 1 set
Full car gasket: 4 wings and door frame, glass.
rain gutter: 1 pc
Plastic handle cover with 4-blade glass adjustment knob.
All front and rear lights are complete
1 handlebar
the whole logo of the car
please give me a quote and send it to my email address: [email protected]
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top